Geologia inżynierska, geologia Słupsk

1. Badania podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa lądowego

2. Opracowywanie dokumentacji geotechnicznych, projektów prac geotechnicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla obiektów budownictwa lądowego wszelkiego typu (domy, hale magazynowe, drogi, boiska sportowe, i inne)

3. Wykonywanie wierceń geologiczno-inżynierskich wiertnicą hydrauliczną HYDROMAK

4. W trudno dostępnym terenie wykonywanie wierceń wiertnicą ręczną

5. Doradztwo przy wykopach inżynierskich i pracach fundamentalnych

6. Badania stopnia zagęszczenia gruntów sypkich pneumatyczną (PR13) sondą lekką DPL lub średnią DPM

7. Badania stopnia plastyczności gruntów spoistych przy pomocy penetrometru wciskowego

8. Wyznaczanie dynamicznego modułu odkształcenia podłoża gruntowego płytą dynamiczną

9. Laboratoryjne badania gruntów (krzywe przesiewu, granice płynności Casagrande'a, aparat Proctora)