Ochrona środowiska gruntowo-wodnego

1. Sporządzanie danych hydrogeologicznych do Raportów o oddziaływaniu na środowisko

2. Obliczanie i prognoza emisji podstawowych zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych (zawiesin ogólnych, węglowodorów ropopochodnych) spływających ze szczelnych powierzchni dróg i autostrad

3. Ocena wrażliwości środowiska hydrogeologicznego w obrębie inwestycji liniowych

4. Zabezpieczenia i środki zaradcze służące ochronie cieków powierzchniowych, płytkich wód gruntowych, wgłębnych poziomów wodonośnych, GZWP, cennych form ochrony przyrody (Rezerwaty, Obszary Natura 2000)

5. Ocena warunków geologiczno inżynierskich w obrębie inwestycji drogowych (dróg krajowych i autostrad)